صاحبـان تجـارت با استفاده از تبلیغـات برای کمک به افـزایش رسمیت شناختن نام تجاری، خرید و فروش کالا از رسانه های تبلیغاتی استفاده می کنند. رسانه های تبلیغاتی معمول عبارتند از رادیو، تلویزیون، اینترنت، مجلات و روزنامه ها. تبلیغات روزنامه ای مزایای بسیاری دارد که سرمایه گذاری در این بخش ارزشمند است.

روزنامه های معتبر برای ایجاد روابط مثبت با اعضای جامعه، یک پایگاه مشتری وفـادار به وجود مـی آورند. همانطور که شهرت یک روزنامه رشد می کند، اعضای جامعه شروع به اعتماد به این روزنامه برای ارائه اطلاعات به موقع و دقیق می نمایند.یک روزنامه معتبر به تجارت با شرکت هایی که غیر قابل اعتماد هستند، نمـی پردازد. با تبلیغـات از طـریق یک روزنامه مورد اعتماد که دارای یک پایگاه مشتـری وفـاداراست، تجارت شمـا به سادگی می تواند شهرت خوبی در جامعه ایجاد کند.