مشاوره تبلیغاتی _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مشاوره تبلیغاتی فرایندی است که در نهایت به توسعه کسب و کار و افزایش فروش منجر می شود. در یک مشاوره تبلیغاتی می توان اطلاعاتی تخصصی در زمینه تبلیغات به دست آورد. این اطلاعات تخصصی به هر کسب و کاری کمک می کند تا بتواند فرایند فروش خود را افــزایش  دهد. تفاوت مشاوره تبلیغاتی با مشاور تبلیغاتی این است که در مورد مشاور تبلیغاتی ، شخصی متخصص تمامی امور تبلیغاتی را به عهده می گیرد اما در مورد مشاوره تبلیغاتی متفـاوت است. مشاوره تبلیغاتی یک فرایند علمی و تخصصی برای افزایش دانش تبلیغاتــی می باشد. در  مشاوره تبلیغاتی هر کسب و کاری به میزانی در مورد تبلیغات اطلاعات کسب می کند که به کسب و کار او مربوط می گردد.  مشاوره تبلیغاتی صحیح و علمی مشاوره ای است که در آن یک مشاور تبلیغاتی زوایای مختلف بازاریابی یک کسب و کار را بررسی کند و بهترین راه برای جذب مشتریان بیشتر را توصیه نماید. مشاور تبلیغاتی دارای دو خصوصیت اصلی می باشد که در نهایت می تواند مشــاوره ای  صحیح و علمی را ارائه نماید. آن دو خصوصیت عبارتند از دانش کافی و تجربه لازم. دانش تبلیغاتی مجموعه علومی است که یک مشاور تبلیغاتی فرا گرفته است و بر آنها تسلط دارد.  مشاورین تبلیغاتی ما، کارشناسان کارآزموده ای هستندکه دارای بینش و دانش وسیعی از بازاریابی تبلیغات و فروش باتوجه به بازار هدف و علوم مرتبط با آن قادر به برنامه ریزی و ساخت و اجرای استراتژیک کاملا حرفه ای و تخصصی جهت تبلیغات موثر سفارش دهنده برنامه ریزی  و تصمیم گیری می کنند. این مجمـوعه با توجـه به نوع بازار هدف گذاری شده مشتریان بهتـرین راهکارجهت ارتقا فروش و برند سازی را ارائه می نماید.

•    بررســی و ارزیابی بـازار های هدف، مخاطب شناسی و شنـاخت رقبا
•    برنامه ریــزی با توجه به بودجـه درنظر گرفته شـده جهـت تبلیغات، وضعیت بازار هدف
•    برنامه ریـزی هماهنگ و منسجم در شاخه های مختلف تبلیغات به همراه اجرای آنها به  صورت یک مجموعه مرتبط و با زمانبندی مشخص
•    مشاوره به منظور تاثیرگذاری بهتر و پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش