یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

چاپ آگهی

صاحبـان تجـارت با استفاده از تبلیغـات برای کمک به افـزایش رسمیت شناختن نام تجاری،

خرید و فروش کالا از رسانه های تبلیغاتی استفاده می کنند. رسانه های تبلیغاتی معمول

عبارتند از رادیو، تلویزیون، اینترنت، مجلات و روزنامه ها. تبلیغات روزنامه ای مزایای بسیاری

دارد که سرمایه گذاری در این بخش ارزشمند است.